Strona główna
Nasz Oddział
Oferta
Nasza biblioteka
Kontakt z nami
Materiały Edukacyjne - Elektryka
Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: EKSPLOATACJI w zakresie elektroenergetycznym


1. Podstawa prawna ustalenia szczegółowej tematyki egzaminu
Podstawę prawną do ustalenia szczegółowej tematyki egzaminu stanowi par. 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz.U. nr 59 z dnia 15 maja 1998, póź. 377).

2. Określenie osób na stanowiskach dozoru
Są to osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych i wykonujące prace w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym i montażu.

3. Postanowienia ogólne
Szczegółowa tematyka egzaminacyjna powinna zapewniać jednolitość wymagań stawianych egzaminowanym. Powinna ona być podana do wiadomości kandydatom ubiegającym się o potwierdzenie kwalifikacji na 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu. Tematykę opracowano w układzie wymaganych wiadomości w zakresie gospodarki elektroenergetycznej określonym w par. 6 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie jak wyżej.

4. Szczegółowa tematyka egzaminu
Szczegółowa tematyka egzaminu obejmuje znajomość wymagań określonych w par. 6 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w przedmiotowej sprawie w zależności od eksploatowanych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, podanych w załączniku nr 1 (Grupa 1) do wyżej wymienionego Rozporządzenia Ministra Gospodarki.

4.1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

- Ogólna charakterystyka przepisów i norm dotyczących budowy urządzeń sieci i instalacji elektroenergetycznych.

- Ogólne zasady budowy i działania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych. Parametry techniczne eksploatowanych urządzeń (typ, rodzaj, moc, napięcie itp.).

- Dobór urządzeń do warunków środowiskowych.

- Ogólne zasady wyposażania urządzeń w aparaturę kontrolno-pomiarową, regulacyjną, automatykę oraz zabezpieczenia.

- Ochrona przeciwporażeniowa - techniczne środki ochrony. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. Układy sieciowe i napięcia bezpieczne. Klasy ochronności urządzeń.

- Ochrona odgromowa i przeciwporażeniowa.

- Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną.

4.2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

- Znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie wykonywanych czynności.

- Czynności związane z uruchamianiem, obsługą w czasie normalnej pracy i zatrzymaniem urządzenia elektroenergetycznego.

- Zakresy i częstotliwość wykonywania zapisów ruchowych wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej.

- Terminy i zakresy przeprowadzania oględzin, przeglądów, remontów oraz prób i pomiarów.

- Przekazywanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na poszczególnych zmianach.

- Zakaz uruchamiania lub nakaz zatrzymania pracy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

- Odstawienie urządzeń i instalacji z ruchu.

4.3. Ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej

- Znajomość ogólnych zasad wytwarzania, przesyłu, rozdziału i użytkowania energii w zakresie odpowiadającym stanowisku pracy.

- Przestrzeganie ustalonych programów i harmonogramów pracy urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.

- Prowadzenie zapisów ruchowych zużycia energii.

- Ograniczenie biegu jałowego urządzeń.

- Straty sieciowe i ekonomiczne obciążenia urządzeń.

- Wykorzystywanie zdolności przesyłowych urządzeń i sieci elektroenergetycznych.

- Ogólne zasady gospodarki mocą bierną - poprawa współczynnika mocy.

4.4. Wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

- Częstotliwość i zakres wykonywania pomiarów i badań.

- Warunki przeprowadzenia prac kontrolno-pomiarowych.

- Przygotowanie i przeprowadzenie pomiarów.

- Zasady i metody pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych oraz pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

- Zakres i metody wykonywania prac kontrolno-pomiarowych poszczególnych urządzeń sieci i instalacji.

- Sporządzanie protokołów z badań oraz ocena wyników pomiarów.

- Prace przygotowawcze do prac montażowych.

- Zasady wykonywania prac montażowych urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.

- Sprawdzanie i ocena wykonanych prac montażowych.

4.5. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy

- Obowiązki pracowników w zakresie bhp.

- Znajomość zagrożeń występujących na stanowisku pracy.

- Zasady organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych (rodzaj pracy i wydawanie poleceń, zasady przygotowania miejsca pracy.

- Narzędzia pracy i sprzęt ochronny. Klasyfikacja sprzętu ochronnego, terminy badań i zasady przechowywania.

- Zasady uwalniania spod napięcia i udzielania pomocy przedlekarskiej osobom porażonym prądem elektrycznym, metody sztucznego oddychania i pośredni masaż serca.

- Wpływ urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych na możliwość powstania pożaru.

- Sprzęt przeciwpożarowy i zasady jego stosowania.

4.6. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia

- Znajomość instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi i otoczenia.

- Sposoby informowania osób kierownictwa oraz instytucji powołanych do usuwania awarii, gaszenia pożaru, itp.

- Znajomość telefonów i systemów alarmowych.

- Środki gaśnicze stosowane do likwidacji pożaru urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.


Uwaga:

Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego powinna wykazać się znajomością postanowień zawartych w obowiązującej Ustawie z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998r. (Dz.U. nr 59 z dnia 15.05 1998r.). Ponadto - znajomością przepisów budowy urządzeń energetycznych, przepisów eksploatacji urządzeń energetycznych, norm, kodeksu pracy oraz zarządzeń i instrukcji stanowiskowych i zakładowych - wszystko w zakresie określonym „Wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji" - niezależnie od znajomości zasad udzielania pomocy przedlekarskiej.


Wybrane akty prawne i normy

1)Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 4 czerwca 1997, Nr 54).

2)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89/94 poz. 414, 96 r. nr 100, poz. 465, nr 106 poz. 496 i nr 111, poz. 726 oraz 98 r. nr 22, poz. 465 i nr 106, poz. 668).

3)Kodeks pracy. Tekst ujednolicony. Dział 4 i 10 (Dz.U. nr 21/98).

4)Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. Ustaw nr 59 z dnia 15 maja 1998, poz 377).

5)Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.94 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 10/95, poz. 46 i nr 118, poz. 574, z 96 r. nr 45, poz. 200 oraz z 97 r. nr 132, poz. 878).

6)Rozporządzenie Minstra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22.09.97r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844).

7)Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9.05.70 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych oraz w innych zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych (Dz.U. z 70 r. nr 14, poz.125 i z 74 r. nr 12, poz.72).

8)Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 18.07.86 r. w sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji enegetycznych (M.P. nr 25, poz. 174)*'.

9)Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 7.01.87 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych (M.P. z 87 r. nr 25, poz. 200)*'.

10) Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8.10.90 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (Dz.U. z 90 r. nr 81, poz. 473)*>.

11)Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. Instytut Energetyki, W-wa 1997 r.

12)PN/E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

13)PN-86-92/E-05003 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych

14)Pr PN-IEC 364-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Dopuszczalna obciążalność prądowa.

15)PN-90/E-93002 - Wyłączniki nadprądowe do instalacji domowych i podobnych.


Zalecane wydawnictwa szkoleniowe COSiW SEP:

1.J. Laskowski: Poradnik elektroenergetyka przemysłowego, wyd. IV, W wa 1996.

2.T. Uczciwek: Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa w elektro-energetyce, W-wa 1998.

3.A. Rogoń: Ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych (poradnik), wyd. II, W-wa 1996.

4.Z. Gryżewski: Prace pomiarowo-kontrolne przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, wyd. III, W-wa 1998.

5.Z. Konopacki, Z. Gryżewski: Prace pomiarowo-kontrolne przy urządzeniach elektroener-getycznych o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV, wyd. II, W-wa 1994.

6.Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, wyd. II, W-wa 1994.*'
  www.4studio.net